Ayin Indexes - u

 

yu -- zu

Strong's Numbers 5798 -- 5906
 

wu -- du

Strong's Numbers 5703 -- 5797
 

gu -- u

Strong's Numbers 5645 -- 5702
         

tu -- ru

Strong's Numbers 6144 -- 6283
 

qu -- nu

Strong's Numbers 6024 -- 6143
 

mu -- ku

Strong's Numbers 5907 -- 6023

[ a ] . [ b ] . [ g ] . [ d ] . [ h ] . [ w ] . [ z ] . [ j ] . [ f ] . [ y ] . [ k ] . [ l ] . [ m ] . [ n ] . [ s ] . [ u ] . [ p ] . [ x ] . [ q ] . [r ] . [ c ] . [ t ]
 

mainmenu

bookmenu